1. Soveltamisala


Nämä ehdot koskevat ArtTailor-palvelun ja yksityisten kuluttajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. ArtTailor.com-palvelun omistaa Arvokuva (Y-tunnus: 1931795-6) Postiosoite: Variksenkuja 10, 28300 Pori Sähköposti: arttailor@arttailor.com

2. Kaupan päättäminen

2.1. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun ostaja on sähköisesti tehnyt tilauksen. ArtTailor toimittaa sähköpostissa tilaustiedot kaupan syntymisen jälkeen ostajalle.

2.2. Hinta

Hinta perustuu ArtTailor-verkkokaupan kiinteään hintaan, jota korottavat ostajan määrittelemät maalauksen lisäominaisuudet.

3. Verkkokaupan velvollisuudet

3.1. Toimitusaika

Toimitusaika on neljästä kuuteen viikkoa siitä, kun ostaja on tehnyt tilauksen verkkokaupassa. Toimitusaikaan vaikuttaa erityisesti se että maalaukset valmistetaan käsityönä. Lisäksi, laadunhallintaprosessimme edellyttää että asiakas hyväksyy tilaamansa maalauksen ennen lähettämistä. Kun maalaus on hyväksytty, sen annetaan kuivua. Mikäli sinulla on erityistoivomuksia tilausten tai toimitusajan suhteen, ota yhteyttä asiakaspalveluun: arttailor@arttailor.com

Ellei toisin ole sovittu, on toimitusaika luettava alkavaksi sopimuksen tekopäivästä.

3.2. Toimitusehdot

Maalaus toimitetaan ostajan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen.

3.3. Takuu

ArtTailor myöntää tyytyväisyystakuun, joka sisältyy tilausprosessiin: asiakas saa hyväksyttäväkseen esikatselukuvan valmiista maalauksesta / piirroksesta. Teos toimitetaan asiakkaalle kun hän on täysin tyytyväinen lopputulokseen ja hyväksyy teoksen.

3.4. Tavaran ominaisuudet

Kaikki maalaukset maalataan kestävälle taidekankaalle ja toimitetaan rullalle käärittyinä ja pakattuina lähetystä kestävällä tavalla. ArtTailor vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden verkkokaupan kirjallisesti antamien, nimenomaan ko. kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti.

Maalaus saattaa sen taiteellisesta tekemistavasta johtuen poiketa ostajan antamasta valokuvasta, jonka perusteella maalaus tehdään.

3.5. Viivästys

ArtTailor on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.

Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta ArtTailor tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja verkkokaupan toimitus tämän johdosta viivästyy, ei ArtTailor ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään eikä se johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ei ostajalla ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Jos viivästys johtuu verkkokaupan tuottamuksesta, voi ostaja vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu, on vahingonkorvauksen suuruus enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

3.6. Välilliset vahingot

ArtTailor ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1. Kauppahinta

Kauppahinta on ostajan tilauksensa yhteydessä hyväksymä hinta.

4.2. Maksuaika

Ellei maksuehdoista ole toisin sovittu, määräytyy maksuaika verkkokaupan yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan, jonka ostaja valitsee tilauksen yhteydessä.

4.3. Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta korkolain tarkoittaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Verkkokaupalla on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.4. Ostajan viivästys

Mikäli ArtTailor joutuu siirtämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, on verkkokaupalla oikeus edellä kohdan 4.3. mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi verkkokaupalla on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista, kuten esim. varastointikuluista.

4.5. Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, tulee ostajan kirjallisesti tai sähköisesti ilmoittaa virheestä verkkokaupalle kahdeksan arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Verkkokaupalla on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara.

Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1. Ostajan oikeus purkuun

Kun kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti eikä ArtTailor voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan verkkokaupan viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2. Verkkokaupan oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu verkkokaupasta, on verkkokaupalla oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen.

Verkkokaupalla on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

ArtTailor voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja verkkokaupan asettamassa määräajassa.

Verkkokaupalla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti verkkokaupan alunperin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja –rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3. Ylivoimainen este

ArtTailor ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota ArtTailor ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, ei ArtTailor ole velvollinen täyttämään sopimusta.

ArtTailor ei ole velvollinen korvamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Tavaran vakuuttamisesta on sovittava erikseen.

7. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

Ostaja vastaa siitä, että verkkokaupalla on laillinen oikeus käyttää ostajan antamaa esikuvaa (valokuva tms.) maalauksen valmistamiseen.

Verkkokaupan joutuessa vastaamaan kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta on ostajan hyvitettävä verkkokaupalle tästä aiheutunut menetys, jos ArtTailor jäljempänä a)- ja b) –kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.

Kun tavara on ostajan hallussa, ei ArtTailor vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu: a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus; b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen.

Vastuun rajoitusta ei sovelleta verkkokaupan syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai verkkokaupalle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, on siitä heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

8. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu verkkokaupalle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

9. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Verkkokaupan ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan ensiasteena ostajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Verkkokaupalla on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa verkkokaupan kotipaikan alioikeudessa.

11. Tietosuoja

Verkkokaupan tietosuojaan liittyvät seikat on esitetty verkkokaupan kotisivulla.

12. Tekijänoikeus

Asiakas vastaa ArtTailor-palveluun lähettämiensä kuvien tekijänoikeuksiin ja muihin immateriaalioikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. ArtTailor suosittelee tutustumista verkosta löytyvään Tekijänoikeuslakiin mikäli et ole varma onko sinulla soveltuvia oikeuksia kuvaan jonka aiot maalauttaa. ArtTailor ei vastaa mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista koskien valmistamiaan kuvasuurennoksia tai -jäljitelmiä, jotka liittyvät asiakkaiden toimittamiin kuviin.

13. Sopimaton sisältö

ArtTailor pidättää oikeuden olla valmistamatta maalauksia kuvista, joiden se katsoo haittaavan tai loukkaavan henkilön uskontoa, rotua, jne.


© ArtTailor.com